SSH Keys & Git

SSH Key validation system to avoid the glut of passwords that y